welcome to.

          www . natcha2008-construction.com 

   รับสร้างอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก บ้าน ตึกแถว อาคารสูง สะพาน โรงงาน 

 

 
     สถิติวันนี้ 19  คน
     สถิติเมื่อวาน 7 คน

     สถิติเดือนนี้ 
    สถิติปีนี้ 
    สถิติทั้งหมด

79  คน
 คน
9889  คน
  เริ่มเมื่อ1 มกราคม 2552

  

 

    

 

 

 

 

 

       

                                    

                         

             รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นมรดกสถาปัตยกรรมปี พ.ศ 2551 

                                                                        

                              

                                                                                                      on Lampang   

                      อาคาร.ฟองหลี ถ.ตลาดจีน ต.สวนดอก จ.ลำปาง 

                               นำเสนอโดย                                             ณํฐชาก่อสร้างและดีไซน์

      NCD  1992 Natcha Construction and Design

       เหลือความรุ่งเรืองในอดีด   อ.ฟองหลี กาดกองต้า

        ธุรกิจการลงทุนและตระกูลจีนที่มีชื่อเสียงในลำปาง  

       ข่าวอาคารฟองหลี   ลูกหลานตระกูล ฟองอาภา

                   ชาวจีนนั้นขึ้นชื่อมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องการค้าการขาย ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของเมืองที่ควบคู่ไปกับ

          พลังการเมือง สังคมและวีถีวัฒนธรรม   ดังนั้นคราวนี้จะอธิบายถึงธุรกิจและกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสำคัญใน

          เมืองลำปาง  โดยพิจารณาประกอบกับการอพยพเข้ามาของคนจีนในลำปางซึ่งสามารถแบ่งเป็น   สองระลอก

          ใหญ่ๆด้วยกันได้แก่ระลอกแรกถือเป็นกลุ่มจีนเก่า สะสมทุนการค้าขาย อันมีรากฐานมาจาก   การขนส่งทางน้ำ

          โดยเรืองแม่ปะ (เรือหางแมงป่อง) อาศัยการค้าขายโดยการนำเข้าสินค้าพวกของใช้จำเป็น   และสินค้าสำเร็จ

          รูป อุปกรณ์เครื่องจักรมาจากต่างประเทศได้แก่  น้ำมันกาด  ไม้ขีดไฟ เกลือ สบู่  เครื่องเหล็ก เสื้อผ้าสำเร็จรูป

          ด้าย ปลาแห้ง สินค้าบริโภค  อุปโภคต่างๆ สำหรับชาวตะวันตก รวมถึงผลไม้จากต่างประเทศ  ซึ่งสินค้าส่วน

          มากจะเป็นผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมของอังกฤษ  กิจกรรมดังกล่าวมีทำเลที่ตั้งบนถนน ตลาดจีน   (ซึ่ง

          ในอดีดมาพ่อค้าอื่นๆเช่น พม่า ไทใหญ๋ อินเดียฯ แต่กับพ่อค้าชาวจีนกลับมีบทบาทภายหลัง )   ซึ่งทั้งทำหน้าที่

          ทั้งท่าเรือ ร้านค้าและบ้านพักอาศัยในตัวขณะบางรายที่มีความดีความชอบได้รับการแต่งตั้งมี     ยศถาบรรดา

          ศักดิ์มีตระกูลใหญ่มีดังนี้

                   ตระกูล  ฟองอาภา จีนฟอง  เป็นพ่อค้าที่มีฐานะมั่งคั่งเนื่องจากได้สัปทานป่าไม้เป็นเจ้า  ภาษี อากร  ฝิ่น

          และสุรา ภายหลังได้ อาคาร ฟองหลี ทั้งยังมีความสนิจสนมกับ เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ถึงกับตั้งนามสกุลให้ว่า

          ฟองอาภา เจ้าสัวฟอง ยังได้สร้างอาคาร ฟองหลี ราวพ.ศ 2434-2444  หลังจาก  เจ้าสัวฟอง ได้ถึงแก่กรรมได้

          มีการนำศ พบรรทุกเรือสำเภากลับไปฝั่งยังประเทศจีนทายาท  ขุนจำนงจินารักษ์   ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมตำแหน่ง

          กรรมการพิเศษ นครลำปางเป็นผู้จัดการมาดก   จีนฟอง  ซึ่งเป็นนิติบุคคลในนาม   บริษัทฟองหลี   นโยบายของ

          รัฐได้เปลี่ยน   ระบบการเก็บภาษีให้ส่วนกลางมาควบคุมแทนทำให้ฐานะไม่มั่งคั่งดังเก่า   ทำให้อาคารดังกล่าว

          ได้เปลี่ยนเจ้าของเรื่อยมาและข้าพเจ้าจะกล่าวในบทต่อไปเรื่องการ บูรณะ อาคาร ฟองหลี. 

                                              

                                              ไทยพื้นเมือง   ไทใหญ่   สถาปัตยกรรมเก่า


                                     ปีที่สร้าง พ.ศ 2434-2444

                     Architecturet Conservation Award 2008  

              Fong-Lee Architecturet Heritaga in Thailand  

                      

                     

                                                   

                                                   

                                    อาคาร.ฟองหลี ตั้งที่ตำบล สวนดอก  อ.เมือง จ.ลำปาง

        สถาปนิก/ผู้ออกแบบ/ผู้ครอบครอง รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นมรดกสถาปัตยกรรม 2551

          จังหวัดลำปางในช่วงปี พ.ศ 2434-พ.ศ 2550  มีการทำป่าไม้เพื่อการส่งออกและการค้า  เป็นผลทำให้จังหัด

      ลำปางกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในฐานะเมืองท่าพาณิชย์โดยมี ตลาดจีน ริ่มฝั่งแม่น้ำวังเป็นเส้นทางการค้าขาย

      ที่สำคัญจนกระทั่งรถไฟสายเหนือมาถึงจังหวัด ลำปางในปีพ.ศ 2458 การคมนาคมทางน้ำค่อยๆลด ความสำคัญ

      ลงไป ตลาดจีน จึงค่อยลดบทบาทกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัย

          อาคาร ฟองหลี  เป็นอาคารขนาดไปกับถนนสูงสองชั้น กว้าง 16 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร  เป็นอาคารก่ออิฐ

      ผสมไม้ประดับลวดลายแบบขนมปังขัง ชั้นล่างของอาคารประด้วยลายขนมปังขังชั้นบนเป็นห้องนอน    มีระเบียง

      ด้านหน้า  หลังคาจั่วตัดแบบจีนบานประตูชั้นสอง และชั้นล่างบานพับเพื้ยม ลุกฟักลายไม้สักแบบจีน  บนประตูเป็น

      ช่องระบายอากาศประดับด้วยไม้ฉลุลายพรรณพฤกษา มีการใช้บานพับ กลอนและเหล็กเส้นกับประตูหน้าต่าง  อัน

      เป็นวัสดุนำเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในสสมัย รัชการที่ 5

            ผู้สร้างอาคารหลังนี้คือ ฟองหลี หรือ เจ้าสัว และได้เปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆจนมาถึง นางคำไส  เฮวลิน ซึ่งนำอา

      คารให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยหลายปีต่อมาจนปี พ.ศ 2537 อาคาร ฟองหลี ได้พังทลายลงบางส่วน เนื่องจากเทศ

      บาลลำปางได้ก่อสร้าง ขุดท่อระบายน้ำ บริเวณข้างของตัวอาคาร จากนั้นเจ้าของอาคารจึงได้การบูรณะอาคารให้

      มีสภาพดังเดิมตามแบบรูปถ่ายเก่าระหว่างบูรณะอาคารได้พบ ตราบอมเมย์-เบอร์เมย์ ซึ่งได้มาตั้งสาขาในจังหวัด

      ลำปาง    ปีพ.ศ 2434 จึงสันนิษฐานว่า อาคาร ฟองหลี น่าจะสร้างในปี   พ.ศ 2434-2444     อาจจะกล่าวได้ว่า

      อาคาร ฟองหลี เป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมในยุครุ่งเรืองของจังหวัด ลำปาง เป็น   อาคารพื้นถิ่นที่มีค่าทางประวัต

      ศาสตร์  ซึ่งจากเป็น สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพราะถิ่นนับเป็นมรดกทางวัฒนะธรรมทาง  สถาปัตยกรรมอัน

      ทรงคุณค่าของจังหวัด

                                         

                                           บ้านเจ้าสัว รถโบราญ รถม้าลำปาง

                                           

                                          สพานรัษฎาภิเศก ชาวไทลื่อ สพานข้ามแม่น้ำวัง   

                                                                                                                                                       

   

          ข้อมูลจาก.สมาคมสถาปนิกสยาม  http://www.asa.or.th/ 

          หนังสือ. on Lampang เอื้อเฟื้อภาพโดย. คุณอนุกูล ศิริพันธุ์

          หนังสือ.อาษา ฟองหลี อาคารพื้นถิ่น " ตลาดจีน " ลำปาง            <<<Next.                                                                                                >>>to top.


คลิ๊กนี้มีความหมายhttp://www.natcha2008-construction.com
Website Templates by Free CSS Templates